Regulamin sklepu internetowego

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 14 luty 2022r.
 2. Sklep internetowy dostępny pod domeną https://healthybodyclinic.pl i jest prowadzony przez Sprzedawcę.
 3. Można się skontaktować ze Sprzedawcą w następujący sposób:
 4. adres e-mail: biuro@healthybodyclinic.pl
 5. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego oraz zasady zawierania umów za jego pośrednictwem w tym zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
 6. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.  
 7. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto(uwzględniają podatek Vat).
 8. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,  oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 9. Klient zobowiązany jest do niedostarczania podczas korzystania ze Sklepu treści o charakterze bezprawnym. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 10. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 11. Sprzedawca ma prawo do organizowania różnych promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie Sklepu.

WYJAŚNIENIE DEFINICJI

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca – Wioleta Wiśniewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Healthy Body Clinic Wioleta Wiśniewska pod adresem 07-200 Wyszków ul. Świętojańska 20, NIP 7621841627, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta-Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta.
 5. Przedsiębiorca -rozumie się przez to Klientów sklepu, którzy nie są Konsumentami oraz nie są osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Regulamin -niniejszy Regulamin Sklepu.
 7. Sklep Internetowy lub Sklep– Sklep internetowy dostępny pod adresem https://healthybodyclinic.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zamówienia i zakupów określonych Produktów.
 8. Produkt – produkty  fizyczne  zakupione lub dostępne w Sklepie. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 10. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 11. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 12. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 13. Usługa Elektroniczna -usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W Sklepie dostarczone są usługi elektroniczne w postaci formularza zamówienia oraz subskrypcji newsletter.
 14. Treści cyfrowe– dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 15. Dni robocze -są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 16. Newsletter -Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedawcy.
 17. Podmiot świadczący usługi płatnicze online– Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6,zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185;wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 1105
 18. Polityka prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Usługobiorców, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu, udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego.

PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W Sklepie dostępne są następujące Produkty:
 2. Vouchery;
 3. Herbatki ziołowe;
 4. Kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Dla zakupu oraz korzystania z zakupionego Produktu nie jest konieczne posiadanie przez Kupującego sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych. Wystarczające warunki, dające możliwość korzystania ze Sklepu, to:
 • dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet;
 • zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa;
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 • posiadanie pakietu oprogramowania, np. pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca oferuje możliwość nabywania Produktów dostępnych w zakładce Sklep.
 2. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach.
 3. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 4. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu, Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Dodanie Produktu do zamówienia następuje przez wybór polecenia dodaj do koszyka pokazany wraz z ceną i opisem Produktu w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego.
 5. Kontynuując realizację Zamówienia Klient klika w przycisk zobacz koszyk. W tym kroku jest  możliwość zaktualizowania koszyka oraz wybór metody wysyłki towaru:
 6. dostępny pod adresem: ul. Świętojańska 20, 07-200 Wyszków.

Następnie po podsumowaniu koszyka Klient klika w przycisk przejdź do kasy.

 • Celem złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
 • Imienia, nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy, kraj/region, ulicę, kod pocztowy, miasto  telefon, adres e-mail, wysłać na inny adres?, uwagi do zamówienia(opcjonalnie);
 • akceptacji Regulaminu wraz z Polityką prywatności poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja Regulaminu wraz z Polityką prywatności jest niezbędna do sfinalizowania Zamówienia;
 • Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Healthy Body Clinic Wioleta Wiśniewska, NIP 7621841627 w celu wysyłania mi newsletteru, czyli informacji o usługach, promocjach lub nowościach(opcjonalnie);
 • wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku kupuję i płacę który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
 • Dane obowiązkowe do wpisania oznaczone są gwiazdką.
 • W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać płatności za zamówienie Produktu. Obecnie Sprzedawca udostępnił formę płodności:
 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy, nr. rachunku 17102038020000190202447266 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 • przelew bankowy lub BLIK poprzez zewnętrzny system płatności BlueMedia, obsługiwany przez firmę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu BlueMedia o dokonaniu płatności przez Klienta);
 • kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności BlueMedia, obsługiwany przez firmę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu BlueMedia o dokonaniu płatności przez Klienta);
 • gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Produkt wydany zostanie w biurze Sprzedawcy);
 • gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
 • Google Pay
 • W trakcje składania Zamówienia, do momentu kliknięcia w przycisk kupuję i płacę, Klient ma możliwość modyfikacji podanych danych oraz zmiany Produktu.
 • Klient dokonujący kliknięcia w przycisk kupuję i płacę, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 • Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 • Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 13 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 • Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne(w tym podatek Vat). Koszty dostawy ponosi Klient.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. Sprzedawca udostępnia następującą formę płatności:
 5. System płatności online Blue Media: płatność kartą płatniczą, przelewem bankowym, on-line lub szybkim przelewem bankowym. Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6,zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185;wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 1105;
 •  Za pomocą Google Pay.
 • Sprzedawca na wyraźne żądanie Klienta wystawia fakturę i przesyła ją na adres drogą elektroniczną.

DOSTAWY PRODUKTU

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 2. Wysyłka towaru nastąpi w terminie od…do …dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 3. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:
 4. przesyłka kurierska,
 5. odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Świętojańska 20, 07-200 Wyszków.
 6. Dostawy realizowane są na terenie Polski oraz do krajów z rozwijanej listy udostępnionej na etapie wpisywania adresu wysyłki.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w formularzu Zamówienia adres wysyłki.
 8. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 9. Koszty dostawy podawane są w momencie składania Zamówienia i przeliczania koszyka.
 10. W dniu wysłania Produktu do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Produktu) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 11. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 12. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Produktu. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w dni robocze, w godzinach otwarcia Healthy Body Clinick.
Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy dokument sprzedaży lub przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania jednorazowego zamówienia, dokument sprzedaży obejmujący dostarczane Produktu. Dokument sprzedaży dostarczany jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com.Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Produkt jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy. 
   

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego również następujące Usługi Elektroniczne:
 • umożliwienie Klientowi składania zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Zamówienia;
 • umożliwienie Klientom subskrypcji Newsletter;
 • Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych zgodnie z Regulaminem.
 • W celu dokonania zakupu Produktów w Sklepie internetowym Klient korzysta
  z Formularza Zamówienia. Formularz Zamówienia jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez Klienta.
 • Usługa Elektroniczna Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail informacji od Sprzedawcy, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne. Zawarcie umowy na świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter następuje w chwilą zapisu na newsletter, po uprzednim wskazaniu adresu e-mail . Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient uprawniony jest do rezygnacji z Usługi w każdym czasie poprzez oznaczenie w otrzymanej od Sprzedawcy wiadomości pola rezygnacji subskrypcji Newsletteru lub przesyłając informację Sprzedawcy o chęci rezygnacji na przykład za pośrednictwem e-maila.
 • Usługi świadczone są nieodpłatnie drogą elektroniczną na rzecz Klienta.

REKLAMACJE NA PODSTAWIE RĘKOJMI

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Reklamacja danego Produktu powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany
  w niniejszym Regulaminie.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni
  od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 7. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni.
 2. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały opisane  w dalszej części Regulaminu, tj. wyjątki od prawa odstąpienia od umowy.
 3. Termin od odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wejścia przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w posiadane Produktu.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres e mail: biuro@healthybodyclinic.pl
 5. może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przed Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 od Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku wysłania przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną(poczta, kurier) dla zachowania terminu 14 dniowego na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 8. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

WYJĄTKI OD PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 38 pkt. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta ,Konsumentowi oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, m.in. w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

KLIENCI SKLEPU BĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCAMI

 1. W przypadku sprzedaży Produktów w obrocie między Przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
 2. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem nie będącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

KLIENCI SKLEPU BĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCAMI NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, będą dotyczyć postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
 2. Usług świadczonych drogą elektroniczną;
 3. Odstąpienia od umowy przez Konsumenta ;
 4. Reklamacji i rękojmi, w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 6. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

 1. Autorskie prawa majątkowe do treści zamieszczonych na stronach Internetowych Sklepu a także  elementów graficznych Sklepu, ich układu, kompozycji, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują Sprzedawcy  i bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie jego praw autorskich majątkowych. 

DANE OSOBOWE

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu internetowego.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji Zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Umowami o dostarczenie produktu lub umowami o świadczenie Usług Elektronicznych.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.
 5. Klient ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 6. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA.

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 165, str. 1) Konsument ma również możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 5. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 6. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie, sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu tylko z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 5. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy .
 6. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego poprawnego .
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1.Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Konsumenta

Załącznik nr 2. Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Załącznik nr 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Konsumenta

Załącznik nr 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Reklamacja Produktu

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………… Produkt  ……………………………………………………………………………………………………… [informacja o produkcie] jest wadliwy.

Wada polega na ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu ……………………………………………………

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków ………………………………………..

Posiadacz rachunku bankowego: …………..……………………………………………..

Data: ____________________        Podpis Konsumenta: __________________

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Reklamacja Produktu zakupionego przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………… Produkt ………………………………………………… [informacja o produkcie] jest wadliwy.

Wada polega na ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. [opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ………………………………………..

Posiadacz rachunku bankowego: …………………………………………………………

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

Data: ____________________        Podpis: __________________

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY  W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia …………………………………

dotyczącej następujących rzeczy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie …………………… złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres …………………………………………. [wypełnić jeśli dotyczy],
 • na rachunek bankowy o numerze: …………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

Data: _____________________                  Podpis Konsumenta: _____________

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………. dotyczącej następujących rzeczy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………… złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy]
 • na rachunek bankowy o numerze: …………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

Data: _____________________                  Podpis: _____________

DepIlacja

W naszej klinice oferujemy nowoczesne zabiegi epilacji laserowej – skuteczne niezależnie do koloru i gęstości owłosienia, a także klasyczną depilację woskiem. Zabiegi są komfortowe i pozwalają pozbyć się zbędnych włosków z dowolnej partii twarzy i ciała na dłużej. 

Estetyka oka

Zagęszczone i idealnie wyregulowane brwi zmieniają wyraz całej twarzy na młodszy i pogodniejszy, a wydłużone rzęsy sprawiają, że całe oko nabiera wyrazistości. Dlatego w naszej ofercie nie mogło zabraknąć zabiegów estetycznych okolicy oka, które stanowią dużą wygodę i skracają codzienny czas przygotowań oraz makijażu. 

Stylizacja paznokci

Zadbane paznokcie oraz wypielęgnowana skóra dłoni i stóp są idealnym dopełnieniem całego wyglądu. Zapraszamy na zabiegi manicure i pedicure, wykonywane z dużą starannością i w zgodzie z najnowszymi trendami. 

Strefa fitness

W specjalnej strefie fitness możesz poddać się zabiegom body shapingu z użyciem innowacyjnych urządzeń do ćwiczeń: Body Shape (bieżna obudowana szczelną kapsułą), Infra Shape (rower horyzontalny połączony z kapsułą) oraz Roll Shape (antycellulitowy masaż rolkami). Efektem jest nie tylko zmniejszenie obwodów ciała i jędrna, gładka skóra, ale również poprawa wydolności i sprawności całego organizmu. 

Technologie na ciało

Jeśli marzysz o redukcji nadmiernej tkanki tłuszczowej, zmniejszeniu cellulitu i ujędrnieniu wiotkości np. w obszarze brzucha, pośladków, ramion czy ud, skorzystaj z najnowszych technologii hi-tech, które pomogą Ci uzyskać proporcjonalnie wymodelowane ciało i zawsze być gotową na sezon bikini. Ułożymy dla Ciebie najbardziej efektywny program zabiegów dopasowany do Twoich potrzeb oraz możliwości czasowych i finansowych. 

Kosmetologia-twarz

Zabiegi kosmetologiczne są skuteczną i nieinwazyjną metodą na poprawę jakości skóry, która w szybkim czasie odzyskuje dzięki nim gładkość, ładne napięcie, jednolity koloryt i promienny blask. Są też doskonałym przygotowaniem do bardziej inwazyjnych metod medycyny estetycznej, a regularnie powtarzane stanowią ważną część profilaktyki przeciwstarzeniowej. Nasi kosmetolodzy doradzą Ci też, jak pielęgnować skórę w domu. Osoby z problemami z włosami i skórą głowy (np. z nadmiernym wypadaniem włosów) mogą też skorzystać z zabiegów i zaleceń trychologicznych. 

Wlewy witaminowe

Brakuje Ci energii? Chcesz poprawić swoją odporność albo wzmocnić się po chorobie? A może uzupełnić niedobory magnezu lub elektrolitów po dużym wysiłku? Pomocne będą zdobywające coraz większą popularność dożylne wlewy witaminowe, w których się specjalizujemy. To szybka, wygodna i skuteczna metoda regeneracji organizmu i przywrócenia mu równowagi z użyciem indywidualnie dobranych koktajli, np. z minerałami, z witaminą C, z witaminami z grupy B czy koenzymem Q10. Polecamy! 

Masaże

Masaże są naturalną i skuteczną metodą poprawy sprawności i wyglądu całego ciała, relaksacji i regeneracji. Oferujemy duży wybór masaży na ciało (np. klasyczny, gorącymi kamieniami, sportowy, leczniczy), a na twarz – liftingujący masaż kobido, który może być alternatywą lub wsparciem dla innych metod przeciwstarzeniowych. Masaże są wykonywane przez doświadczonych i odpowiednio wyszkolonych masażystów i kosmetologów. 

Fizjoterapia

Zabiegi odpowiednio dobrane przez fizjoterapeutę skracają czas rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych, zmniejszają stany zapalne, opuchlizny i dolegliwości bólowe oraz przyspieszają regenerację tkanek. Proponujemy duży wybór zabiegów fizjoterapii zarówno manualnych, jak i z wykorzystaniem urządzeń, takich jak fala radiowa, krioterapia czy ultradźwięki, które pomagają usprawnić funkcjonowanie całego organizmu i wrócić do pełni zdrowia. 

Ginekologia

Oprócz konsultacji ginekologicznych i usług USG proponujemy bogatą ofertę zabiegów ginekologii estetycznej, które nie tylko poprawiają wygląd, ale przede wszystkim funkcjonalność narządów intymnych, co ma wpływ na samopoczucie wielu kobiet. To m.in.  wypełnienie warg sromowych większych, wypełnienie blizny po nacięciu krocza, G-shot, O-shot, rewitalizacja okolic intymnych, laserowe obkurczanie pochwy czy laserowe leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu. Zapraszamy również – szczególnie młode mamy oraz kobiety w okresie menopauzalnym – na fizjoterapię uroginekologiczną.  

TRYCHOLOGIA

Gęste, mocne włosy są atrybutem urody. Nic więc dziwnego, że ich nadmierne wypadanie staje się dużym problemem nie tylko dla wielu kobiet, ale też dla mężczyzn, którzy nie mogą pogodzić się z zaawansowanymi objawami łysienia. Specjalnie z myślą o nich oferujemy bogatą gamę zabiegów trychologicznych hamujących utratę włosów i stymulujących odrastanie zdrowej, gęstej, lśniącej fryzury. Dobieramy je zawsze po konsultacji i odpowiedniej diagnozie. 

Dermatologia

Trądzik młodzieńczy lub wieku dorosłego, przebarwienia, popękane naczynka, trądzik różowaty, atopowe zapalenie skóry, znamiona lub inne zmiany skórne? Niezależnie od tego, jakie masz problemy ze skórą i w jakim wieku jesteś, możesz przywrócić jej zdrowie i dobry wygląd. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi u naszych dermatologów! 

Medycyna estetyczna

Oferujemy nowoczesne, bezpieczne i skuteczne metody medycyny estetycznej mające na celu poprawę wyglądu i odmłodzenie skóry bez ryzyka sztucznego i przerysowanego wyglądu. To m.in. wypełniacze kwasu hialuronowego, biostymulatory, toksyna botulinowa, preparaty autologiczne. Sięgamy po certyfikowane produkty renomowanych firm, a zabiegi są wykonywane przez doświadczonych lekarzy medycyny estetycznej. 

Punkt pobrań

W naszej klinice znajduje się profesjonalny punkt pobrań. Oferujemy też szeroką gamę usług z zakresu pielęgniarstwa, takich jak: pomiary glikemii, podanie koplówki nawadniającej, zastrzyki, leczenie ran, zdjęcia szwów czy płukanie oczu i uszu, Potrzebujesz takiej doraźnej pomocy? Nasz zespół pielęgniarski czeka na Ciebie! 

Zamów bezpłatną konsultację kosmetologiczną

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu zamówienia darmowej konsultacji, a ich administratorem będzie Healthy Body Clinic Wioleta Wiśniewska.