Polityka prywatności i plików cookies

INFORMACJE WSTĘPNE

We wszystkich działaniach kierujemy się Twoim dobrem. Pragniemy poznać i zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić jak najlepszą obsługę. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies Serwisu internetowego https://healthybodyclinic.pl określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii.

Polityka prywatności zawiera informacje kto jest Administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się komu i na jakich zasadach możemy udostępniać Twoje dane, a także jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO.

Jeśli jedynie przeglądasz nasz Serwis i zapoznajesz się z treściami ogólnodostępnymi nie musisz informować nas o swojej tożsamości. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane które podasz nam sam z wyjątkiem pewnych sytuacji, kiedy dane zbierane są automatycznie za pomocą plików cookies, o czym poinformujemy Cię poniżej.

DEFINICJE

 1. Administrator Wioleta Wiśniewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Healthy Body Clinic Wioleta Wiśniewska pod adresem 07-200 Wyszków ul. Świętojańska 20, NIP 7621841627,
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis/Serwis internetowy i/lub Sklep Internetowy – Serwis internetowy i Sklep prowadzony przez Administratora pod adresem: https://healthybodyclinic.pl
 6. Użytkownik każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności .
 7. Newsletter– bezpłatna usługa świadczona droga elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych informująca o usługach , produktach, i innych elementach istotnych  z punktu widzenia Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora którym jest marketing bezpośredni.
 8. Formularze – miejsce w Serwisie internetowym które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika we wskazanych celach tj. wysyłka newsletteru, złożenia zamówienia, zamówienia darmowej konsultacji.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH UŻYTKOWNIKÓW I JAK SIĘ Z NIM SKONTAKTOWAĆ

 1. W związku z korzystaniem z Serwisu internetowego Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Twojej aktywności w Serwisie internetowym. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu internetowego.
 2. Administratorem danych osobowych jest – Wioleta Wiśniewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Healthy Body Clinic Wioleta Wiśniewska pod adresem 07-200 Wyszków ul. Świętojańska 20, NIP 7621841627,
 3. W razie jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności i Plików Cookies Serwisu internetowego w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem danych pod adresem:
 • e-mail: biuro@healthybodyclinic.pl;
 •  na adres korespondencyjny: 07-200 Wyszków ul. Świętojańska 20;
 • telefonicznie: 500 144 134.

CELEI PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

 1. Dane osobowe przekazywane w ramach funkcjonowania Serwisu internetowego mogą być przetwarzane w następujących celach, podstawach prawnych i  okresie przechowywania danych:
Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzaniaOkres przetwarzania danych
Złożenie zamówienia i wykonanie umowy sprzedaży oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów.Art. 6 ust.1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań w celu jej zawarcia).Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres obowiązywania umowy.   Podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania i zawarcia umowy, ich podanie jest dobrowolne natomiast konsekwencja ich niepodania będzie niemożność wykonania umowy.
Spełnienie obowiązków podatkowych.Art. 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego).Administrator będzie przetwarzał w/w dane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.   Podanie danych osobowych  jest dobrowolne ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych. Konsekwencja niepodania danych będzie niemożność spełnienia przez Administratora w/w obowiązków.
Kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi.Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy).Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres obowiązywania umowy, wykonania usługi.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu kontaktu z Tobą w sprawach związanych z realizacją usługi. Konsekwencja niepodania danych będzie niemożność kontaktu w w/w celu.
Realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy.Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO obowiązek wynikający z przepisów prawa). a następnie w celach archiwalnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).    Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.   Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji reklamacji/ odstąpienia od umowy wykonania, ich podanie jest dobrowolne natomiast konsekwencja ich niepodania będzie niemożność wykonania reklamacji oraz odstąpienia od umowy .
Umówienie się na darmową konsultacje za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej.Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy).Administrator będzie przetwarzał dane do momentu rozwiązania umowy, wykonania usługi.   Podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania darmowej konsultacji, ich podanie jest dobrowolne natomiast konsekwencja ich niepodania będzie niemożność umówienia się na darmowa konsultację.
Prowadzenie profili Administratora w serwisach Facebook(w tym grupy), Instagram oraz YouTube.Art. 6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prowadzenia fanpage’a oraz grupy na portalu społecznościowym Facebook, Instagram oraz na YouTube ).  Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu korzystania przez Ciebie z fanpage’a oraz grupy na Facebooku, Instagrama oraz YouTube. Konsekwencja ich niepodania będzie niemożność korzystania z w/w serwisów.   Informujemy, że dane osobowe przetwarzane w opisanym celu przetwarzamy wyłącznie w zakresie korzystania przez Ciebie z profilu Administratora, a w zakresie pozostałego korzystania przez Ciebie z:    Serwisów Facebook i Instagram, dane osobowe przetwarza Meta Platforms Ireland Limited w oparciu o ustanowione przez siebie regulamin i politykę prywatności. Serwisu YouTube,  dane osobowe przetwarza Google LLC w oparciu o ustanowione przez siebie regulamin i politykę prywatności.   Wszelkie pytania w związku z korzystaniem z wyżej wymienionych Serwisów powinieneś kierować do tych podmiotów.
Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.Art. 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych).Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.   Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu prawidłowego wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów RODO. Konsekwencją ich niepodania  będzie niemożność prawidłowej realizacji uprawnień wynikających z RODO.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.Art. 6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystania ze strony internetowej).Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze strony internetowej.   Podanie danych jest dobrowolne  ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez. Konsekwencją ich niepodania będzie niemożność podjęcia przez Administratora wyżej wymienionych  działań.
Analiza Twojej aktywności na stronie internetowej.Art. 6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku o Twojej aktywności na stronie internetowej).Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.   Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania informacji o aktywności na stronie internetowej. Konsekwencją ich niepodania będzie niemożność  uzyskania wyżej wymienionych informacji.  
Wysyłania newsletteru.Po udzieleniu zgody wynikającej z przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.   Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o bieżącej działalności: usługach, promocjach lub nowościach).Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu cofnięcia zgody, skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.   Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu  otrzymywania newsletteru. Konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wysłania newsletteru.  
Zamieszczania przez Użytkownika opinii o usługach.Art. 6 ust.1 lit. a RODO (który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody).Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu cofnięcia zgody.   Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia opinii o słuchach Administratora. Konsekwencją  ich niepodania będzie niemożność zamieszczenia opinii o usługach.
Stworzenia profilu dla celów marketingowych oraz kierowania marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie społecznościowym Facebook) dostosowanego do preferencji.Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. 
Administrowanie Stroną internetowąArt. 6 ust. 1 lit. f RODO  (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej).    Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej. Konsekwencją ich niepodania będzie niemożność działania Strony internetowej w sposób prawidłowy.  Dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze Strony internetowej, administrowanie nimi bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe.

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 

 1. Uprzejmie informujemy, że posiadasz prawo do:
 2. dostępu do swoich danych osobowych;
 3. sprostowania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
 8. otrzymania kopii danych;
 9.  przenoszenia danych osobowych.
 1. Informujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Tobie ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 2. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musicie jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Swoje uprawnienia możesz  zrealizować w następujący sposób : wysyłając e-mail na adres: biuro@healthybodyclinic.pl ,lub na adres korespondencyjny: 07-200 Wyszków ul. Świętojańska 20.
 • Aby nie dopuścić do naruszenia praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych informujemy, że nie będę realizować żadnych uprawnienia wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.
 • Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez Administratora narusza przepisy prawa.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju wykonania zawartej umowy i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi , do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

PROFILOWANIE

 1. W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego, np. reklam w serwisie społecznościowym Facebook, dostosowanego do Twoich preferencji, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilowali, nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. 
 2. Informujemy, iż jest możliwość wyłączenia Facebook Pixel w okienku popup dotyczącym cookies

KATEGORIA ODBIORCÓW

 1. W związku z prowadzoną działalnością Administrator będzie ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych;
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności podmiotom zewnętrznym: dostawcy domeny internetowej, dostawcy newsletteru, systemowi płatności online, firmie dostarczającej narzędzie służące do analizy aktywności w Serwisie Internetowym oraz kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niej korzystających (Google Analytics), podmiotom świadczącym usługi księgowe, operatorom pocztowym, kurierom.
 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych współpracowników.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 1. Administrator korzysta między innymi z zewnętrznych dostawców takich jak Google czy Facebook. W związku z tym Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Podstawą przekazania danych do państw trzecich są klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 2. Zalecam zapoznać się z polityką prywatności wyżej wymienionych dostawców:
 3. Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,
 4. Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
 5. YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399,

    FORMULARZ ZAMÓWIENIA W SKLEPIE:

 1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym  musisz nam podać dane zgodne z zasadami zawartymi w Regulaminie sprzedaży w celu realizacji zamówienia.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia zamówienia. Wymagane dane to imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie) ,kraj/region, ulica, kod pocztowy, miasto, telefon, adres e-mail.
 3. Dane przekazane w związku z Twoim zamówieniem przetwarzamy w celu realizacji zamówienia,  wystawienia faktury, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 4. Dane będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 5. W przypadku danych o zamówieniach nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia do czasu upływu przedawnienia się roszczeń z tytułu zawartej umowy. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Tobie prawo do przenoszenia danych o którym mowa w art.20 RODO.

FORMULARZ REKLAMACJI I ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 1. W przypadku korzystania z usług Administratora możesz złożyć reklamację lub odstąpić od zawartej umowy. W tym celu, Administrator umożliwia wypełnienie formularza reklamacyjnego i formularza odstąpienia od umowy załączonych do regulaminu sprzedaży. Możesz także dokonać tych czynności bez wypełniania formularza, jednakże podając niezbędne dane. 
 2. Wymagane w tym wypadku dane to: imię, nazwisko/firma, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy (jeżeli zamówienie było dokonywane w imieniu firmy), adres e-mail, numer telefonu (ewentualnie), numer rachunku bankowego (jeśli konieczny będzie zwrot). 
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminem sprzedaży. Dane będą przechowywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej / odstąpienia od umowy  oraz w celach archiwalnych i obrony przed roszczeniami.

FORMULARZ ZAMÓW DARMOWĄ KONSULTACJĘ

 1. Dane osobowe jakie zbieramy przez ten formularz to imię, nazwisko, adresu e-mail, numeru telefonu przetwarzane są przez nas zgodnie z niniejszą Polityką prywatności w celu umówienia z nami konsultacji .
 2. Jeśli dojdzie do zawarcia usługi, Twoje dane będą przetwarzana zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi. Będziemy przetwarzać dane osobowe przez okres obowiązywania naszej umowy. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa.

FORMULARZ NEWSLETTER

 1. Zapisując się do newslettera, przekazujesz swój adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.
 2. W celu wysyłania newsletteru stosujemy Sendinblue. Zalecam zapoznanie się z polityką prywatności  pod linkiem: https://www.sendinblue.com/gdpr/
 3. Dane przekazane przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera, wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
 4. Korzystanie z usług newsletter jest bezpłatne.
 5. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera tzn. że możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie.
 6. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 7. Możemy również prowadzić remarketing  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji i reklamie usług kierowany do osób zapisanych na newsletter, w ten sposób, że podane adresy e-mail subskrybentów zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Meta Platforms Ireland Limited (Facebook) tzw. menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że subskrybenci newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza subskrybentów). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Administrator zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika i subskrybenta.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJACYCH NASZ FANPAFE NA FACEBOOKU

 1. Administratorem Twoich danych osobowych na stronie fanpage Healthy Body Clinic oraz grupy Piękno i zdrowie oraz konta na Instagramie (dalej jako Fanpage lub Grupa) jest Wioleta Wiśniewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Healthy Body Clinic Wioleta Wiśniewska pod adresem 07-200 Wyszków ul. Świętojańska 20, NIP 7621841627,
 2. Twoje dane osobowe podawane na Fanpage lub w Grupie będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage lub Grupą, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage lub Grupy.
 3. Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/obserwowanie Fanpage lub dołączenie do Grupy. Zasady panujące na Fanpage lub w Grupie są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka.
 4. W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage lub zrezygnować z uczestnictwa w Grupie. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora a związane z Grupą/ Fanpage.
 5. Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage lub Grupy na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage, dołączenie do Grupy lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrona przed roszczeniami.
 7. Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, oraz innym podmiotom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.
 8. Twoje uprawnienia opisujemy w niniejszej polityce prywatności.
 9. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem i polityką prywatności Facebooka. Facebook stosuje standardowe klauzule umowne, gdy przekazuje dane poza obszar EOG.
 10. Twoje dane mogą być profilowane co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Ciebie. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Informujemy, że Strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystają Administrator, np. Facebooka ,Google. 
 2. Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach: 
 • zapewnienie prawidłowego działania Sklepu Internetowego, dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działania Strony internetowej, korzystanie z dostępnych na niej funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami; 
 • zwiększenie komfortu przeglądania Strony internetowej, dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie; 
 • utrzymywanie stanu sesji po zalogowaniu, dzięki plikom cookies, nie jest wymagane podawanie danych uwierzytelniających na każdej przeglądanej podstronie, co sprzyja komfortowi korzystania ze Strony internetowej; 
 • tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez Użytkowników ze Strony internetowej (np. ilu Użytkowników ją odwiedza, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie). Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Strony internetowej i dostosowywanie jej działania do preferencji Użytkowników.  
 • prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji. 
 1. Możemy umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych. 
 2. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się na dole Strony internetowej. W zależności od Twojej decyzji, możecie włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie. 
 3. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację. 
 4. Administrator korzystają z następujących narzędzi wykorzystujących pliki cookies: 
 • niezbędne pliki cookies Strony internetowej, pliki te umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Strony internetowej (służą one m.in. do dopasowania układu strony internetowej do ekranu urządzenia), w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania ze Strony internetowej). Niezbędne pliki cookies pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 1 roku; 
 • Google Analytics, narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google LLC) umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Stronę internetową oraz czynić ją bardziej przyjazną dla Użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 2 lat. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
 • Facebook Pixel – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited) umożliwia ustalenie, że odwiedziłeś Stronę internetową, a także skierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz mierzenie ich skuteczności. Pliki cookies wykorzystywane przez Facebook Pixel pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 • Wtyczki społecznościowe takie jak: Facebook, Instagram obraz YouTube.
 • Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Stronę internetową lub inne strony. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności. 

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje jest Strona internetowa.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
 4. Logi serwera służą do administrowania Stroną a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI:

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Aktualna wersja polityki obowiązuje od dnia 15 lutego 2022 r.

DepIlacja

W naszej klinice oferujemy nowoczesne zabiegi epilacji laserowej – skuteczne niezależnie do koloru i gęstości owłosienia, a także klasyczną depilację woskiem. Zabiegi są komfortowe i pozwalają pozbyć się zbędnych włosków z dowolnej partii twarzy i ciała na dłużej. 

Estetyka oka

Zagęszczone i idealnie wyregulowane brwi zmieniają wyraz całej twarzy na młodszy i pogodniejszy, a wydłużone rzęsy sprawiają, że całe oko nabiera wyrazistości. Dlatego w naszej ofercie nie mogło zabraknąć zabiegów estetycznych okolicy oka, które stanowią dużą wygodę i skracają codzienny czas przygotowań oraz makijażu. 

Stylizacja paznokci

Zadbane paznokcie oraz wypielęgnowana skóra dłoni i stóp są idealnym dopełnieniem całego wyglądu. Zapraszamy na zabiegi manicure i pedicure, wykonywane z dużą starannością i w zgodzie z najnowszymi trendami. 

Strefa fitness

W specjalnej strefie fitness możesz poddać się zabiegom body shapingu z użyciem innowacyjnych urządzeń do ćwiczeń: Body Shape (bieżna obudowana szczelną kapsułą), Infra Shape (rower horyzontalny połączony z kapsułą) oraz Roll Shape (antycellulitowy masaż rolkami). Efektem jest nie tylko zmniejszenie obwodów ciała i jędrna, gładka skóra, ale również poprawa wydolności i sprawności całego organizmu. 

Technologie na ciało

Jeśli marzysz o redukcji nadmiernej tkanki tłuszczowej, zmniejszeniu cellulitu i ujędrnieniu wiotkości np. w obszarze brzucha, pośladków, ramion czy ud, skorzystaj z najnowszych technologii hi-tech, które pomogą Ci uzyskać proporcjonalnie wymodelowane ciało i zawsze być gotową na sezon bikini. Ułożymy dla Ciebie najbardziej efektywny program zabiegów dopasowany do Twoich potrzeb oraz możliwości czasowych i finansowych. 

Kosmetologia-twarz

Zabiegi kosmetologiczne są skuteczną i nieinwazyjną metodą na poprawę jakości skóry, która w szybkim czasie odzyskuje dzięki nim gładkość, ładne napięcie, jednolity koloryt i promienny blask. Są też doskonałym przygotowaniem do bardziej inwazyjnych metod medycyny estetycznej, a regularnie powtarzane stanowią ważną część profilaktyki przeciwstarzeniowej. Nasi kosmetolodzy doradzą Ci też, jak pielęgnować skórę w domu. Osoby z problemami z włosami i skórą głowy (np. z nadmiernym wypadaniem włosów) mogą też skorzystać z zabiegów i zaleceń trychologicznych. 

Wlewy witaminowe

Brakuje Ci energii? Chcesz poprawić swoją odporność albo wzmocnić się po chorobie? A może uzupełnić niedobory magnezu lub elektrolitów po dużym wysiłku? Pomocne będą zdobywające coraz większą popularność dożylne wlewy witaminowe, w których się specjalizujemy. To szybka, wygodna i skuteczna metoda regeneracji organizmu i przywrócenia mu równowagi z użyciem indywidualnie dobranych koktajli, np. z minerałami, z witaminą C, z witaminami z grupy B czy koenzymem Q10. Polecamy! 

Masaże

Masaże są naturalną i skuteczną metodą poprawy sprawności i wyglądu całego ciała, relaksacji i regeneracji. Oferujemy duży wybór masaży na ciało (np. klasyczny, gorącymi kamieniami, sportowy, leczniczy), a na twarz – liftingujący masaż kobido, który może być alternatywą lub wsparciem dla innych metod przeciwstarzeniowych. Masaże są wykonywane przez doświadczonych i odpowiednio wyszkolonych masażystów i kosmetologów. 

Fizjoterapia

Zabiegi odpowiednio dobrane przez fizjoterapeutę skracają czas rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych, zmniejszają stany zapalne, opuchlizny i dolegliwości bólowe oraz przyspieszają regenerację tkanek. Proponujemy duży wybór zabiegów fizjoterapii zarówno manualnych, jak i z wykorzystaniem urządzeń, takich jak fala radiowa, krioterapia czy ultradźwięki, które pomagają usprawnić funkcjonowanie całego organizmu i wrócić do pełni zdrowia. 

Ginekologia

Oprócz konsultacji ginekologicznych i usług USG proponujemy bogatą ofertę zabiegów ginekologii estetycznej, które nie tylko poprawiają wygląd, ale przede wszystkim funkcjonalność narządów intymnych, co ma wpływ na samopoczucie wielu kobiet. To m.in.  wypełnienie warg sromowych większych, wypełnienie blizny po nacięciu krocza, G-shot, O-shot, rewitalizacja okolic intymnych, laserowe obkurczanie pochwy czy laserowe leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu. Zapraszamy również – szczególnie młode mamy oraz kobiety w okresie menopauzalnym – na fizjoterapię uroginekologiczną.  

TRYCHOLOGIA

Gęste, mocne włosy są atrybutem urody. Nic więc dziwnego, że ich nadmierne wypadanie staje się dużym problemem nie tylko dla wielu kobiet, ale też dla mężczyzn, którzy nie mogą pogodzić się z zaawansowanymi objawami łysienia. Specjalnie z myślą o nich oferujemy bogatą gamę zabiegów trychologicznych hamujących utratę włosów i stymulujących odrastanie zdrowej, gęstej, lśniącej fryzury. Dobieramy je zawsze po konsultacji i odpowiedniej diagnozie. 

Dermatologia

Trądzik młodzieńczy lub wieku dorosłego, przebarwienia, popękane naczynka, trądzik różowaty, atopowe zapalenie skóry, znamiona lub inne zmiany skórne? Niezależnie od tego, jakie masz problemy ze skórą i w jakim wieku jesteś, możesz przywrócić jej zdrowie i dobry wygląd. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi u naszych dermatologów! 

Medycyna estetyczna

Oferujemy nowoczesne, bezpieczne i skuteczne metody medycyny estetycznej mające na celu poprawę wyglądu i odmłodzenie skóry bez ryzyka sztucznego i przerysowanego wyglądu. To m.in. wypełniacze kwasu hialuronowego, biostymulatory, toksyna botulinowa, preparaty autologiczne. Sięgamy po certyfikowane produkty renomowanych firm, a zabiegi są wykonywane przez doświadczonych lekarzy medycyny estetycznej. 

Punkt pobrań

W naszej klinice znajduje się profesjonalny punkt pobrań. Oferujemy też szeroką gamę usług z zakresu pielęgniarstwa, takich jak: pomiary glikemii, podanie koplówki nawadniającej, zastrzyki, leczenie ran, zdjęcia szwów czy płukanie oczu i uszu, Potrzebujesz takiej doraźnej pomocy? Nasz zespół pielęgniarski czeka na Ciebie! 

Zamów bezpłatną konsultację kosmetologiczną

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu zamówienia darmowej konsultacji, a ich administratorem będzie Healthy Body Clinic Wioleta Wiśniewska.